Bio Diesel Additive

ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล

  • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซล
  • ทำความสะอาด และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • ช่วยในการจุดระเบิดของ เชื้อเพลิงให้เต็มประสิทธิภาพ
  • ระยะการดูแล 2000 กิโลเมตร

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 70 ลิตร

Category:

Description

ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล

  • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซล
  • ทำความสะอาด และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • ช่วยในการจุดระเบิดของ เชื้อเพลิงให้เต็มประสิทธิภาพ
  • ระยะการดูแล 2000 กิโลเมตร

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 70 ลิตร

Pack sizes
#9505 5ลิตร / #9503 1 ลิตร