Motorbike Oil Additive

Category:

Description

คุณสมบัติพิเศษ

  • สำหรับเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ทั้งครัทช์เปียกและแห้ง
  • ใช้ทำความสะอาดเครื่องยนต์โดยมีส่วนผสมของ MoS2
  • ลดการสึกหรอถึง 50 %

วิธีการใช้
20 มิลลิลิตร ต่อนํ2ามันเคร6ือง 1 ลิตร สำหรับเคร6ืองยนต์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ
ทั2งครัทช์เปี ยกและครัทช์แห้ง

ใส่ในน้ำ มันเครื่องเท่านั้น