Super Diesel Additive

ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล

  • ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล
  • ยืดอายุการใช้งานของหัวฉีด และระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เคลือบชิ้นส่วนทำให้เขม่า ติดยาก ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในถังเชื้อเพลิง
  • เพิ่มค่าซีเทนในน้ำมันดีเซล

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 75 ลิตร

Category:

Description

ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล

  • ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล
  • ยืดอายุการใช้งานของหัวฉีด และระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เคลือบชิ้นส่วนทำให้เขม่า ติดยาก ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในถังเชื้อเพลิง
  • เพิ่มค่าซีเทนในน้ำมันดีเซล

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 75 ลิตร

Pack sizes
#8366 250ml.